ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ ສູນລວມຂໍ້ມູນດີຈີຕອນ

ມີຢູ່ເດີ(Miuder)ເປັນສູນລວມຂໍ້ມູນທາງດ້ານ ດີຈີຕອນ ມີຫຼາກຫຼາຍຂໍ້ມູນທີ່ເປັນປະໂຫຍດເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ, ປື້ມຄູ່ມື, ສ່ວນເສີມຂອງ CMS WordPress(Themes, Plugins), VDO ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ອື່ນໆ...
ອ່ານຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ

ລາຍການແນະນຳ

miuderມີຢູ່ເດີ

ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເວບໄຊ້

ໃຫ້ຄຳປຶກສາໃນການ ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເວບໄຊ້ ພ້ອມທັງບໍລິການ ຝາກຂໍ້ມູນເວບໄຊ້

ຄູ່ມື,ເອກະສານ ແລະ ບົດຮຽນຕ່າງໆ

ມີຫຼາກຫຼາຍ ຄູ່ມື,ເອກະສານ,ປື້ມເພງ,ຂິຫວະເພງ,ບົດນິພົນ,ບົດຈົບຊັ້ນປະຣີນຍາຕີ. ບົດຈົບຊັ້ນສູງ ແລະ ບົດຮຽນຕ່າງໆ ໃຫ້ດາວໂລດຟຣີ

ບົດຈົບຊັ້ນ

ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຖານຂໍ້ມູນ

ໃຫ້ຄຳ ປຶກສາ, ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາລະບົບດ້ວຍຖານຂໍ້ມູນ

Themes, Plugins

ມີຫຼາກຫຼາຍສ່ວນເສີມຂອງ CMS WordPressທີ່ເປັນ premiumເປັນຕົ້ນແມ່ນ:(Themes , Plugins) ທີ່ສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້

ດາວໂຫຼດ Themes & Plugins

ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາລະບົບເຄືອຂ່າຍພາຍໃນອົງກອນ

ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາລະບົບເຄືອຂ່າຍພາຍໃນອົງກອນ

ຈັດຝຶກອົບຮົມດ້ານ IT

ຈັດຝຶກອົບຮົມວຽກງານດ້ານ IT ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ກັບອົງກອນແລະພາກສ່ວນທີ່ສົນໃຈ ທັງຮູບແບບ ຟຣີ ແລະ ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ລາຍການເພີ່ມໃໝ່ລ່າສຸດ

ລະດັບ 2.00
ລະດັບ 2.00

ທາງເລືອກການລົງທະບຽນ

ລະດັບ0

ລະດັບ Free ຫຼື 0
ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ດາວໂຫຼດ: ເອກະສານທົ່ວໄປ
ດາວໂຫຼດ: ບໍ່ຈຳກັດ
ອາຍຸການໃຊ້ງານ: 5 ວັນ
ລະດັບ1

ລະດັບ Basic ຫຼື 1
ຈ່າຍ 20,000 ກີບ ຫຼື $3
ດາວໂຫຼດ: ເອກະສານທົ່ວໄປ,
ບົດຮຽນ,ສື່ການຮຽນ
ດາວໂຫຼດ: ບໍ່ຈຳກັດ
ອາຍຸການໃຊ້ງານ: 14 ວັນ
ລະດັບ2

ລະດັບ Bronze ຫຼື 2
ຈ່າຍ 50,000 ກີບ ຫຼື $7
ດາວໂຫຼດ: ເອກະສານທົ່ວໄປ,
ບົດຮຽນ,ສື່ການຮຽນ,ປື້ມເພງ
plugin(30),Theme(30)...
ດາວໂຫຼດ: ບໍ່ຈຳກັດ
ອາຍຸການໃຊ້ງານ: 1 ເດືອນ
ລະດັບ3

ລະດັບ Silver ຫຼື 3
ຈ່າຍ 100,000 ກີບ ຫຼື $13
ດາວໂຫຼດ:ຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ມີ
ໃນເວບໄຊ້ນີ້
ດາວໂຫຼດ: ບໍ່ຈຳກັດ
ອາຍຸການໃຊ້ງານ: 2 ເດືອນ