Basic

ລະດັບ Basic ຫຼື 1 ຈ່າຍ 20,000 ກີບ ຫຼື $3 ສາມາດດາວໂຫຼດ: ເອກະສານທົ່ວໄປ,ບົດຮຽນ,ສື່ການຮຽນ… ດາວໂຫຼດ: ບໍ່ຈຳກັດ ອາຍຸການໃຊ້ງານ: 14 ມື້

ວິທິການຈ່າຍເງິນ

1. ໂອນເງິນ 20,000 ກີບ ເຂົ້າໝາຍເລກບັນຊີ: 0101 2000 0581 5800 01 (ບັນຊີອອກຊື່: phuangkeo KEOPHENGTHONG MR ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ສະກຸນເງິນກີບ).

2. ຖ່າຍຮູບໜ້າຈໍທີ່ໄດ້ໂອນເງິນສຳເລັດແລ້ວ ສົ່ງເພື່ອເປັນຫຼັກຖານໃນການຈ່າຍເງິນຕາມຊ່ອງທາງລຸ່ມນີ້ whatsapp: +85620 22239920 ຫຼື E-Mail: [email protected]

3. ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການອຸນະມັດແລ້ວ ທ່ານຈະສາມາດດາວໂລດຂໍ້ມູນໄດ້ທັນທີ.

ກວດສອບສະຖານະໄດ້ທີ່ນີ້

ໂທສາຍດ່ວນ: 020 22239920

ຂໍຂອບໃຈ!

[register_form id=”2″]