Bronze

ລະດັບ Bronze ຫຼື 2ຈ່າຍ 50,000 ກີບ ຫຼື $7 ສາມາດດາວໂຫຼດ: ເອກະສານທົ່ວໄປ,
ບົດຮຽນ,ສື່ການຮຽນ,Plugin(30),Theme(30)… ດາວໂຫຼດ: ບໍ່ຈຳກັດ ອາຍຸການໃຊ້ງານ: 1 ເດືອນ

ວິທິການຈ່າຍເງິນ

1. ໂອນເງິນ 50,000 ກີບ ເຂົ້າໝາຍເລກບັນຊີ: 0101 2000 0581 5800 01 (ບັນຊີອອກຊື່: phuangkeo KEOPHENGTHONG MR ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ສະກຸນເງິນກີບ).

2. ຖ່າຍຮູບໜ້າຈໍທີ່ໄດ້ໂອນເງິນສຳເລັດແລ້ວ ສົ່ງເພື່ອເປັນຫຼັກຖານໃນການຈ່າຍເງິນຕາມຊ່ອງທາງລຸ່ມນີ້ whatsapp: +85620 22239920 ຫຼື E-Mail: [email protected]

3. ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການອຸນະມັດແລ້ວ ທ່ານຈະສາມາດດາວໂລດຂໍ້ມູນໄດ້ທັນທີ.

ກວດສອບສະຖານະໄດ້ທີ່ນີ້

ໂທສາຍດ່ວນ: 020 22239920

ຂໍຂອບໃຈ!

[register_form id=”3″]