ບົດປ້ອງກັນຈົບຊັ້ນປະລິນຍາໂທ ຫົວຂໍ້: ຄຸ້ມຄອງໂທລະຄົມມະນາຄົມຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ສະຖາບັນການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ)

ບົດປ້ອງກັນຈົບຊັ້ນປະລິນຍາໂທ ຫົວຂໍ້: ຄຸ້ມຄອງໂທລະຄົມມະນາຄົມຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ສາຂາວິຊາ: ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ
ສະຖາບັນການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ
ຂຽນໂດຍ: ນ. ອານຸລັກ ປ້ອງວິໄລ
ໃນຊູດນີ້ປະກອບມີ:
1.ຟາຍເອກະສານບົດຈົບຊັ້ນ ເປັນ Microsoft Word(.docx)
2. ເປີດຫົວເລື່ອງບົດນິພົນ.docx
3.ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ.docx

Add To Wish List

You must log in to submit a review.