ບົດຈົບຊັ້ນ: ລະບົບບັນທຶກຂໍ້ມູນພະນັກງານຂອງ ບໍລິສັດ ເຈຊິດ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

ຫົວບົດ: ສຶກສາລະບົບບັນທຶກຂໍ້ມູນພະນັກງານຂອງ ບໍລິສັດ ເຈຊິດ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ
(Studying of Employee Data Record System of  JCEAS Company) ຂໍ້ມູນເອກະສານປະກອບມີດັ່ງນີ້:

1. ຟາຍນຳສະເໜີບົດເປັນຟາຍ PowerPoint.

2. ຟາຍປື້ມເປັນຟາຍ Microsoft Word

3. Program + database

Add To Wish List

You must log in to submit a review.