Packets

ທາງເລືອກການລົງທະບຽນ

ລະດັບ0

ລະດັບ Free ຫຼື 0
ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ດາວໂຫຼດ: ເອກະສານທົ່ວໄປ
ດາວໂຫຼດ: ບໍ່ຈຳກັດ
ອາຍຸການໃຊ້ງານ: 5 ວັນ
ລະດັບ1

ລະດັບ Basic ຫຼື 1
ຈ່າຍ 20,000 ກີບ ຫຼື $3
ດາວໂຫຼດ: ເອກະສານທົ່ວໄປ,
ບົດຮຽນ,ສື່ການຮຽນ
ດາວໂຫຼດ: ບໍ່ຈຳກັດ
ອາຍຸການໃຊ້ງານ: 14 ວັນ
ລະດັບ2

ລະດັບ Bronze ຫຼື 2
ຈ່າຍ 50,000 ກີບ ຫຼື $7
ດາວໂຫຼດ: ເອກະສານທົ່ວໄປ,
ບົດຮຽນ,ສື່ການຮຽນ,ປື້ມເພງ
plugin(30),Theme(30)...
ດາວໂຫຼດ: ບໍ່ຈຳກັດ
ອາຍຸການໃຊ້ງານ: 1 ເດືອນ
ລະດັບ3

ລະດັບ Silver ຫຼື 3
ຈ່າຍ 100,000 ກີບ ຫຼື $13
ດາວໂຫຼດ:ຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ມີ
ໃນເວບໄຊ້ນີ້
ດາວໂຫຼດ: ບໍ່ຈຳກັດ
ອາຍຸການໃຊ້ງານ: 2 ເດືອນ