Silver

ລະດັບ Silver ຫຼື 3ຈ່າຍ 100,000 ກີບ ຫຼື $13 ສາມາດດາວໂຫຼດ:ຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ມີໃນເວບໄຊ້ນີ້ດາວໂຫຼດ: ບໍ່ຈຳກັດ ອາຍຸການໃຊ້ງານ: 2 ເດືອນ

ວິທິການຈ່າຍເງິນ

1. ໂອນເງິນ 100,000 ກີບ ເຂົ້າໝາຍເລກບັນຊີ: 0101 2000 0581 5800 01 (ບັນຊີອອກຊື່: phuangkeo KEOPHENGTHONG MR ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ສະກຸນເງິນກີບ).

2. ຖ່າຍຮູບໜ້າຈໍທີ່ໄດ້ໂອນເງິນສຳເລັດແລ້ວ ສົ່ງເພື່ອເປັນຫຼັກຖານໃນການຈ່າຍເງິນຕາມຊ່ອງທາງລຸ່ມນີ້ whatsapp: +85620 22239920 ຫຼື E-Mail: [email protected]

3. ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການອຸນະມັດແລ້ວ ທ່ານຈະສາມາດດາວໂລດຂໍ້ມູນໄດ້ທັນທີ.

ກວດສອບສະຖານະໄດ້ທີ່ນີ້

ໂທສາຍດ່ວນ: 020 22239920

ຂໍຂອບໃຈ!

[register_form id=”4″]